МОТИВИ КЪМ проект на ЗАКОН ЗА допълнение на Наказателния кодекс

animal_protest.jpgПроявата на особена жестокост над животни притежава висока степен на обществена опасност. Деянията, изразяващи се в упражняване на насилие надживотни, са неприемливи в едно демократично и съвременно общество, което не търпи посегателства и нехуманно отношение към животните. Инкриминирането на проявите на особена жестокост е необходимо, предвид повишаване демонстративните прояви на насилие върху животни, които в редица случаи водят до трайни и често необратими последиците върху животни. Различни форми на проява на жестокост към животните са инкриминирани в държави като Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Полша, Русия, Хърватска, Чехия, Украйна, Унгария, Швеция, Швейцария, Франция, САЩ и Канада.

Със Закона за защита на животните (ЗЗЖ) наред с формулирането наконкретни правила за хуманно отношение са забранени проявите на жестокост към животни и за тях е предвидена административнонаказателна отговорност. Установените към настоящия момент наказания в Закона за защита на животните не отговарят на тежестта на извършените нарушения и не осигуряват в достатъчна степен превенция срещу извършени деяния в разрез с разпоредбите на ЗЗЖ. За целта е необходимо да се приеме Закон за допълнение на Наказателния кодекс.

С проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се предвижда лицата, които умишлено умъртвят или причинят тежко или трайно увреждане на животно да се наказват с лишаване от свобода от една до три години. Предвижда се и налагане на глоба от 5 000 до 15 000 лв. Определя се за тежко, увреждане което е довело до нарушаване на нормалното функциониране на организма на животното.

За деяния, извършени с особена жестокост, по особено жесток и/или мъчителен за животното начин или на публично място, за деяния извършени повторно, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, както и за деяния извършени в присъствието на малолетни и/или непълнолетни и по начин и средства, опасни за живота и здравето на други хора или животни, се предвижда лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 10 000 до 30 000 лв.

Проект!

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

РЕШЕНИЕ № …..

от…………………… 2010 г.

За одобряване на законопроект

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 5

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Одобрява проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.

3. Определя министъра на земеделието и храните да представи законопроекта по

т. 1 в Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО БОРИСОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ :

ЛИЛИЯ ИВАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНИ ДЕЙНОСТИ”:

МАРИЯНА НИКОЛОВА

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ

КОДЕКС

Проявата на особена жестокост над животни притежава висока степен на

обществена опасност. Деянията, изразяващи се в упражняване на насилие над

животни, са неприемливи в едно демократично и съвременно общество, което не

търпи посегателства и нехуманно отношение към животните. Инкриминирането на

проявите на особена жестокост е необходимо, предвид повишаване

демонстративните прояви на насилие върху животни, които в редица случаи водят

до трайни и често необратими последиците върху животни.

Различни форми на проява на жестокост към животните са инкриминирани в

държави като Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Испания,

Италия, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Полша, Русия, Хърватска, Чехия, Украйна,

Унгария, Швеция, Швейцария, Франция, САЩ и Канада.

Със Закона за защита на животните (ЗЗЖ) наред с формулирането на

конкретни правила за хуманно отношение са забранени проявите на жестокост към

животни и за тях е предвидена административнонаказателна отговорност.

Установените към настоящия момент наказания в Закона за защита на

животните не отговарят на тежестта на извършените нарушения и не осигуряват в

достатъчна степен превенция срещу извършени деяния в разрез с разпоредбите на

ЗЗЖ. За целта е необходимо да се приеме Закон за допълнение на Наказателния

кодекс.

С проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се предвижда

лицата, които умишлено умъртвят или причинят тежко или трайно увреждане на

животно да се наказват с лишаване от свобода от една до три години. Предвижда се

и налагане на глоба от 5 000 до 15 000 лв. Определя се за тежко, увреждане което е

довело до нарушаване на нормалното функциониране на организма на животното.

За деяния, извършени с особена жестокост, по особено жесток и/или

мъчителен за животното начин или на публично място, за деяния извършени

повторно, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия,

свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, както и за деяния

извършени в присъствието на малолетни и/или непълнолетни и по начин и средства,

опасни за живота и здравето на други хора или животни, се предвижда лишаване от

свобода от една до пет години и глоба от 10 000 до 30 000 лв.

С проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се постига пълно

съответствие между тежестта на извършеното деяние и размера на налаганото

наказание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО БОРИСОВ

ДО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от министъра на земеделието и храните – д-р Мирослав Найденов

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския

съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет

проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс.

Приемането на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се налага с цел

превенция срещу проявата на особена жестокост над животни. Високата степен на

обществена опасност на тези прояви и деянията, изразяващи се в упражняване на

насилие над животни, са неприемливи в едно демократично и съвременно общество,

което не търпи посегателства и нехуманно отношение към животните.

Инкриминирането на проявите на особена жестокост е необходимо, предвид

повишаване демонстративните прояви на насилие върху животни, които в редица

случаи водят до трайни и често необратими последиците върху животни.

Различни форми на проява на жестокост към животните са инкриминирани в

държави като Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Испания,

Италия, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Полша, Русия, Хърватска, Чехия, Украйна,

Унгария, Швеция, Швейцария, Франция, САЩ и Канада.

Със Закона за защита на животните (ЗЗЖ) наред с формулирането на

конкретни правила за хуманно отношение са забранени проявите на жестокост към

животни и за тях е предвидена административнонаказателна отговорност.

Установените към настоящия момент наказания в Закона за защита на

животните не отговарят на тежестта на извършените нарушения и не осигуряват в

достатъчна степен превенция срещу извършени деяния в разрез с разпоредбите на

ЗЗЖ. За целта е необходимо да се приеме Закон за допълнение на Наказателния

кодекс.

С проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се предвижда

лицата, които умишлено умъртвят или причинят тежко или трайно увреждане на

животно да се наказват с лишаване от свобода от една до три години. Предвижда се

и налагане на глоба от 5 000 до 15 000 лв. Определя се за тежко, увреждане което е

довело до нарушаване на нормалното функциониране на организма на животното.

За деяния, извършени с особена жестокост, по особено жесток и/или

мъчителен за животното начин или на публично място, за деяния извършени

повторно, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия,

свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, както и за деяния

извършени в присъствието на малолетни и/или непълнолетни и по начин и средства,

опасни за живота и здравето на други хора или животни, се предвижда лишаване от

свобода от една до пет години и глоба от 10 000 до 30 000 лв.

С проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се постига пълно

съответствие между тежестта на извършеното деяние и размера на налаганото

наказание.

Предложеният проект е съгласуван по реда на чл.32 от Устройствения

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и направените

целесъобразни бележки са приети и отразени.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на

Република България, предлагам Министерският съвет да разгледа и одобри

предложения проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс, а министърът

на земеделието и храните, в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, да

се определи за отговорен за представянето на законопроекта в Народното събрание.

МИНИСТЪР:

Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

ПРОЕКТ !

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

(Обн. ДВ. бр.26 от 1968г., изм. бр.29 от 1968г., бр.92 от 1969г., бр.26, бр.27 от 1973г., бр.89 от 1974г.,

бр.95 от 1975г.,. бр.3 от 1977г., бр.54 от 1978г., бр.89 от 1979г., бр.28, бр.31 от 1982г., бр.44 от 1984г.,

бр.41, бр.79, бр.80 от 1985г., бр.89, бр.90 1986г., бр.37, бр.91, бр.99 1989г., бр.10, бр.31, бр.81 от 1990г.,

бр.1, бр.86, бр.90, бр.105 от 1991г., бр.54 от 1992г., бр.10 от 1993г., бр.50, бр.97, бр.102 от 1995г.,

бр.107 от 1996г., бр.62, бр.85, бр.120 от 1997г., бр.83, бр.85, бр.132, бр.133, бр.153 от 1998г., бр.7,

бр.51, бр.81 от 1999г., бр.21, бр.51, бр.98 от 2000г., бр.41, бр.101 от 2001г., бр.45, бр.92 от 2002г., бр.26,

бр.103 от 2004г., бр.24, бр.43, бр.76, бр.86, бр.88 от 2005г., бр.59, бр.75, бр.102 от 2006г., бр.38, бр.57,

бр.64, бр.85, бр.89, бр.94 от 2007г., бр.19, бр.67, бр.102 от 2008г., бр.12, бр.23, бр.27, бр.32, бр.47, бр.80,

бр.93, бр.102 от 2009г., бр. 26 от 2010 г.)

§ 1. Създава се чл.325б:

„Чл. 325б. (1) Който умишлено умъртви или причини тежко или трайно увреждане на животно се

наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от 5 000 до 15 000 лева.

(2) Увреждането е тежко, когато е довело до нарушаване на нормалното функциониране на организма на

животното.

(3) Наказание лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 10 000 до 30 000 лева, се налага

когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. с особена жестокост или по особено жесток и/или мъчителен за животното начин, или на публично

място;

2. повторно;

3. от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или

полагане на грижи за животни;

4. в присъствието на малолетни и/или непълнолетни лица;

5. по начин или със средства, опасни за живота или здравето на други хора или животни.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

––––––––-

Законът е приет от ………Народно събрание на ……………….г. и е подпечатан с

официалния печат на Народното събрание.

Реклами

Изгуби се Алекс помощ

Моля ви мили съграждани. Това кученце се е загубило днес в района на кв.“Изток“ при ресторант „Казабланка“. Казва се Алекс и е на 5 години. Кучето е изкочило от автомобила и от 13.00 часа на обяд е в неизвестност. Ако имате някаква информация за животното моля свържете се с нас или със стопанката му Сюзан Петкова Йорданова на телефон:   0899114709


19.04.2010 год.

Петя

Петя извади късмет на 11 април. В неделя нейната нова собственичка дойде да си я вземе. Играха с нейното куче Ера и станаха приятелки. Петя дойде при нас в окаяно състояние. Страшно слаба със счупено задно кръче. Тя е немско гонче и явно вече не е вършела работа на своя стопанин. Тя е значително млада и тепърва и предстои да се учи на много неща.

Успех Петя.

Протест за инкриминиране на жестокостта към животни

В събота проведохме протест пред Синдикалния дом за инкриминиране на жестокостта върху животните. Начинанието бе провокирано от ужасяващото осакатяване на кучето Мима от Дряново, което бе открито от собствениците си с отрязани 4 крака.Оргонизаторите на протеста са Гражданска група „Град за отговорни хора“ – http://www.city4people.eu/home . Създателите на фейсгрупата „Затвор за копелето отрязало краката на кучето в Дряново“  http://www.facebook.com/group.php?gid=105973149434180 пък инициираха подписка, която тръгна из цялата страна. Във фейсгрупата вече има над 200 000 регистрирани.

Дълго време приемахме случаите на насилие върху животни търпеливо, тихо и стоически. Дълго време ставахме свидетели на ужасяващи кадри, но не от някой филм, а от ежедневният ни живот. Прегазани, пребивани, осакатявани, разчленявани, заравяни живи, драни, палени, давени и бесени животни. И това всякаш бе станало част от нашето ежедневие. Подминавахме като най- нормалното нещо поредното блъснато куче.  Един цял народ си затваря очите и остава безчувствен към страданието на другите същества.Но вълната на недоволство се надигаше. Много хора вече не седят безучастни.

Отрязани за гавра уши на малко кученце

Едва сега в нашата държава проблясва искрица надежда. Хората започват да помагат на хора, подават си ръка, помагат на ближния, правят дарения………….едва сега нашето общество осъзнава, че щастието не е материално състояние, а се състои в това да дариш, да помогнеш, да спасиш. Много хора вече не седят безучастни. Капката, която преля водата беше фрапиращия случай на Мими.

Тя обаче реши да живее. Избра надеждата, живота, за да стане символ на един протест. Тя ни обедини и ни даде сила да продължим да се борим. Нейната снимка ще ни напомня всеки ден кои сме и каква е нашата мисия.

Инкриминират проявите на жестокост към животните

Малко кученце рязано с нож и изхвърлено от първия етаж

Министърът на земеделието Мирослав Найденов ще внесе предложение за промени в Наказателния кодекс, с които да се инкриминират проявите на жестокост към животните. Това стана ясно след среща на министъра с представители на неправителствените организации „АФА – България“ и „Четири лапи“. Поводът: кучето Мима от село Дряново, чиито четири лапи бяха отрязани. Според Мирослав Найденов случилото се минава всякакви граници и трябва да се реагира бързо, като се изгради механизъм, предвиждащ наказания. Все още не е ясно какво точно ще бъде записано в предложението, но земеделският министър даде пример със законите в някои европейски страни, според които извършителите на подобно престъпление получават 1 до 2 години затвор. „При всички случаи ще държим да имаме ефективно наказание“, категоричен бе министърът. Още по темата Садист, изверг, човек! Спасиха от робия лъв, маймунка и таралеж В хасковския зоопарк умъртвявали кучета пред очите на посетителите Само ако можеха да говорят… Промените в Наказателния кодекс ще бъдат подготвени от работна група, в която ще участват представители на неправителствения сектор и Националната ветеринарномедицинска служба /НВМС/, юристи от земеделското министерство и депутати. По време на срещата представителите на неправителствените организациите изтъкнаха, че непрестанно получават сигнали за изключително садистични прояви на жестокост към животните. Последният подобен случай е от понеделник, когато куче е било обесено на автомагистрала „Тракия“. От организациите предлагат да се създаде и оперативно звено, което да координира усилията на МВР и на неправителствения сектор за превенцията на подобни престъпления и техните последствия. На срещата е бил обсъден и друг наболял проблем – този с бездомните кучета. „Бездомните куче са плод на нашата безотговорност като граждани“, заяви министър Найденов. По думите му има общини, които не са приели съответните наредби за решаването на проблема. Затова той ще разпореди на директора на НВМС веднага след празниците да започнат проверки по места. „Кметовете, за които се установи, че не спазват разпоредбите на Закона за защитата на животните ще бъдат санкционирани“, увери Мирослав Найденов.

Скипи

Скипи е едно игриво кученце. Най – любимото му занимание е да ходи зад човек и да го дъвче нежно по дупето. Много е слъдък. Винаги го прави с такова премерено чувство и с любов. Би станал чудесен домашен любимец. Дайте му шанс.Тежи около 35 кг. На възраст е около 2 години.

Скипи вече е в новия си дом. Стопаните му са си го харесали от пръв поглед. Дошли са за него от Костинброд. Ще чакаме новини.

Моли

Въпреки лошите новини напоследък ние „Сдружение за защита на животните „Дай лапа” искаме да се похвалим с един успех, който ще зарадва всички приятели на животните. Вчера си доказахме отново, че няма неосиновими кучета. 14 годишната болонка баба Моли намери своите стопани, които  пристигнаха от София, за да си я вземат. Младо семейство се запозна със злощастната съдба на кученцето, което никога всъщност не е имало истински дом и любящо семейство. Моли е просто една от хилядите изгонени  „домашни любимци”, които в последствие се оказват вреда за обществото- същото това общество, което ежедневно роптае срещу собствените си грешки.

Моли

Това е писмото, което получихме от стопанката. Тя не е с български произход и затова молим да не взимате под внимание допуснатите грешки.

„Здравей, искам да расскажа как е Моли след преместването 🙂

Много е добричко това кученце, терпеливо, спокойно, възхитена съм! вчера много късно сме прибрали вкъщи, не можах да я изкъпя поне, затова ще го направя днес следобед. Днес сутринта малко съм подстригла я с ножички, направих й кукуригу на главата за да се виждат очичките, но козината и толкова сплетена, че още поне два часа ще има работа ))) след това ще я изкъпя. Записах вече час на фризъор във вторник в Син Кръст, така че планираме да придобием хубав външен вид следваща седмица. Иначе Моли има добър аппетит (ние правиме манджички за нашите кучета), оказа се, че умее и да се разхожда на каишка! а също бях много изумена, когато тя започна да играе с нашите кучета! леле, голяма веселба тук стана, не очаквах от нея такова нещо ))) Моли много добре се разбира с всички вкъщи, ходи след мен като опашка, навярно вече имам някакво доверие в нейните очи, много съм доволна от това. Цялата сутрин се разхождаше в двора и оглеждала се, голяма любопитка е!

Ще ти пиша следващата седмица за състояние на Моли, след като посетим фризъора, ще ти изпратя и нейните снимки с новата прическа, дано да й харесва )))”

Моли стана част от голямото семейство на Анастасия и нейният съпруг. Те имат  детенце на 2 годинки, две кучета и една котка. Дано в залеза на годините си тя да изпита обич, сигурност и закрила от любимите си хора.

17.03.2010

Една напълно нова Моли

Моли с нов приятел и нова прическа

Познавате ли тази баба?!

Колко е прекрасно да те обича някой

Новини от Моли и нейното семейство.

Тя се чувства добре. Играе си, тича и дарява с любов всички.