МОТИВИ КЪМ проект на ЗАКОН ЗА допълнение на Наказателния кодекс

animal_protest.jpgПроявата на особена жестокост над животни притежава висока степен на обществена опасност. Деянията, изразяващи се в упражняване на насилие надживотни, са неприемливи в едно демократично и съвременно общество, което не търпи посегателства и нехуманно отношение към животните. Инкриминирането на проявите на особена жестокост е необходимо, предвид повишаване демонстративните прояви на насилие върху животни, които в редица случаи водят до трайни и често необратими последиците върху животни. Различни форми на проява на жестокост към животните са инкриминирани в държави като Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Полша, Русия, Хърватска, Чехия, Украйна, Унгария, Швеция, Швейцария, Франция, САЩ и Канада.

Със Закона за защита на животните (ЗЗЖ) наред с формулирането наконкретни правила за хуманно отношение са забранени проявите на жестокост към животни и за тях е предвидена административнонаказателна отговорност. Установените към настоящия момент наказания в Закона за защита на животните не отговарят на тежестта на извършените нарушения и не осигуряват в достатъчна степен превенция срещу извършени деяния в разрез с разпоредбите на ЗЗЖ. За целта е необходимо да се приеме Закон за допълнение на Наказателния кодекс.

С проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се предвижда лицата, които умишлено умъртвят или причинят тежко или трайно увреждане на животно да се наказват с лишаване от свобода от една до три години. Предвижда се и налагане на глоба от 5 000 до 15 000 лв. Определя се за тежко, увреждане което е довело до нарушаване на нормалното функциониране на организма на животното.

За деяния, извършени с особена жестокост, по особено жесток и/или мъчителен за животното начин или на публично място, за деяния извършени повторно, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, както и за деяния извършени в присъствието на малолетни и/или непълнолетни и по начин и средства, опасни за живота и здравето на други хора или животни, се предвижда лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 10 000 до 30 000 лв.

Проект!

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

РЕШЕНИЕ № …..

от…………………… 2010 г.

За одобряване на законопроект

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 5

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Одобрява проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.

3. Определя министъра на земеделието и храните да представи законопроекта по

т. 1 в Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО БОРИСОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ :

ЛИЛИЯ ИВАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНИ ДЕЙНОСТИ”:

МАРИЯНА НИКОЛОВА

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ

КОДЕКС

Проявата на особена жестокост над животни притежава висока степен на

обществена опасност. Деянията, изразяващи се в упражняване на насилие над

животни, са неприемливи в едно демократично и съвременно общество, което не

търпи посегателства и нехуманно отношение към животните. Инкриминирането на

проявите на особена жестокост е необходимо, предвид повишаване

демонстративните прояви на насилие върху животни, които в редица случаи водят

до трайни и често необратими последиците върху животни.

Различни форми на проява на жестокост към животните са инкриминирани в

държави като Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Испания,

Италия, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Полша, Русия, Хърватска, Чехия, Украйна,

Унгария, Швеция, Швейцария, Франция, САЩ и Канада.

Със Закона за защита на животните (ЗЗЖ) наред с формулирането на

конкретни правила за хуманно отношение са забранени проявите на жестокост към

животни и за тях е предвидена административнонаказателна отговорност.

Установените към настоящия момент наказания в Закона за защита на

животните не отговарят на тежестта на извършените нарушения и не осигуряват в

достатъчна степен превенция срещу извършени деяния в разрез с разпоредбите на

ЗЗЖ. За целта е необходимо да се приеме Закон за допълнение на Наказателния

кодекс.

С проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се предвижда

лицата, които умишлено умъртвят или причинят тежко или трайно увреждане на

животно да се наказват с лишаване от свобода от една до три години. Предвижда се

и налагане на глоба от 5 000 до 15 000 лв. Определя се за тежко, увреждане което е

довело до нарушаване на нормалното функциониране на организма на животното.

За деяния, извършени с особена жестокост, по особено жесток и/или

мъчителен за животното начин или на публично място, за деяния извършени

повторно, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия,

свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, както и за деяния

извършени в присъствието на малолетни и/или непълнолетни и по начин и средства,

опасни за живота и здравето на други хора или животни, се предвижда лишаване от

свобода от една до пет години и глоба от 10 000 до 30 000 лв.

С проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се постига пълно

съответствие между тежестта на извършеното деяние и размера на налаганото

наказание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО БОРИСОВ

ДО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от министъра на земеделието и храните – д-р Мирослав Найденов

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския

съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет

проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс.

Приемането на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се налага с цел

превенция срещу проявата на особена жестокост над животни. Високата степен на

обществена опасност на тези прояви и деянията, изразяващи се в упражняване на

насилие над животни, са неприемливи в едно демократично и съвременно общество,

което не търпи посегателства и нехуманно отношение към животните.

Инкриминирането на проявите на особена жестокост е необходимо, предвид

повишаване демонстративните прояви на насилие върху животни, които в редица

случаи водят до трайни и често необратими последиците върху животни.

Различни форми на проява на жестокост към животните са инкриминирани в

държави като Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Испания,

Италия, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Полша, Русия, Хърватска, Чехия, Украйна,

Унгария, Швеция, Швейцария, Франция, САЩ и Канада.

Със Закона за защита на животните (ЗЗЖ) наред с формулирането на

конкретни правила за хуманно отношение са забранени проявите на жестокост към

животни и за тях е предвидена административнонаказателна отговорност.

Установените към настоящия момент наказания в Закона за защита на

животните не отговарят на тежестта на извършените нарушения и не осигуряват в

достатъчна степен превенция срещу извършени деяния в разрез с разпоредбите на

ЗЗЖ. За целта е необходимо да се приеме Закон за допълнение на Наказателния

кодекс.

С проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се предвижда

лицата, които умишлено умъртвят или причинят тежко или трайно увреждане на

животно да се наказват с лишаване от свобода от една до три години. Предвижда се

и налагане на глоба от 5 000 до 15 000 лв. Определя се за тежко, увреждане което е

довело до нарушаване на нормалното функциониране на организма на животното.

За деяния, извършени с особена жестокост, по особено жесток и/или

мъчителен за животното начин или на публично място, за деяния извършени

повторно, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия,

свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, както и за деяния

извършени в присъствието на малолетни и/или непълнолетни и по начин и средства,

опасни за живота и здравето на други хора или животни, се предвижда лишаване от

свобода от една до пет години и глоба от 10 000 до 30 000 лв.

С проектът на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се постига пълно

съответствие между тежестта на извършеното деяние и размера на налаганото

наказание.

Предложеният проект е съгласуван по реда на чл.32 от Устройствения

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и направените

целесъобразни бележки са приети и отразени.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на

Република България, предлагам Министерският съвет да разгледа и одобри

предложения проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс, а министърът

на земеделието и храните, в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, да

се определи за отговорен за представянето на законопроекта в Народното събрание.

МИНИСТЪР:

Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

ПРОЕКТ !

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

(Обн. ДВ. бр.26 от 1968г., изм. бр.29 от 1968г., бр.92 от 1969г., бр.26, бр.27 от 1973г., бр.89 от 1974г.,

бр.95 от 1975г.,. бр.3 от 1977г., бр.54 от 1978г., бр.89 от 1979г., бр.28, бр.31 от 1982г., бр.44 от 1984г.,

бр.41, бр.79, бр.80 от 1985г., бр.89, бр.90 1986г., бр.37, бр.91, бр.99 1989г., бр.10, бр.31, бр.81 от 1990г.,

бр.1, бр.86, бр.90, бр.105 от 1991г., бр.54 от 1992г., бр.10 от 1993г., бр.50, бр.97, бр.102 от 1995г.,

бр.107 от 1996г., бр.62, бр.85, бр.120 от 1997г., бр.83, бр.85, бр.132, бр.133, бр.153 от 1998г., бр.7,

бр.51, бр.81 от 1999г., бр.21, бр.51, бр.98 от 2000г., бр.41, бр.101 от 2001г., бр.45, бр.92 от 2002г., бр.26,

бр.103 от 2004г., бр.24, бр.43, бр.76, бр.86, бр.88 от 2005г., бр.59, бр.75, бр.102 от 2006г., бр.38, бр.57,

бр.64, бр.85, бр.89, бр.94 от 2007г., бр.19, бр.67, бр.102 от 2008г., бр.12, бр.23, бр.27, бр.32, бр.47, бр.80,

бр.93, бр.102 от 2009г., бр. 26 от 2010 г.)

§ 1. Създава се чл.325б:

„Чл. 325б. (1) Който умишлено умъртви или причини тежко или трайно увреждане на животно се

наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от 5 000 до 15 000 лева.

(2) Увреждането е тежко, когато е довело до нарушаване на нормалното функциониране на организма на

животното.

(3) Наказание лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 10 000 до 30 000 лева, се налага

когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. с особена жестокост или по особено жесток и/или мъчителен за животното начин, или на публично

място;

2. повторно;

3. от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или

полагане на грижи за животни;

4. в присъствието на малолетни и/или непълнолетни лица;

5. по начин или със средства, опасни за живота или здравето на други хора или животни.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

––––––––-

Законът е приет от ………Народно събрание на ……………….г. и е подпечатан с

официалния печат на Народното събрание.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s