Местна програма за ограничаване на кучешката популация

НАРЕДБА за придобиване, притежаване , отглеждане , контрол и регистрация на животни на територията на Община Перник

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане,контрола и регистрацията на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Перник , както и взаимоотношенията между общинската администрация, РВМС, Организациите за защита на животните и собствениците на животни.
Чл.2. Определят се административните наказания, органите по установяването и контрола, и размера на глобите, които се налагат на нарушителите на тази Наредба.
Чл. 3. Регламентира се редът и изискванията за регистриране и контрол на кучетата – домашни и безстопанствени на територията на общината.
Чл.4. Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и юридически лица на територията на общината, свързани с дейността по ал.1.

Раздел II
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 5. В град Перник се обособява градска зона , съгласно Приложение № 1.
Чл.6. (1) В градската зона по чл.5 се забранява отглеждането на едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни и птици.
(2). В градската зона по чл.2 и във вилните зони на град Перник се забранява изграждането на нови постройки на допълващо застрояване за отглеждане на домашни животни до приемане на единен за зоните режим на ползване и застрояване, приет от Общинския съвет.
Чл.7. (1). Забранява се отглеждането на заварени до влизането в сила на тази наредба на селскостопански животни в остарели паянтови и полумасивни стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид животни, на нормативните изисквания за опазване на околната среда и които не са регистрирани като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/,както и такива, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/.
(2). Състоянието на постройките по ал.1 се констатира от компетентните длъжностни лица на Регионалната ветеринарно-медицинска служба /РВМС/ или Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/, Представители на Общинския съвет, представители на Организациите за защита на животните или по сигнал от контролните органи по тази наредба.
Чл.8.(1). Забранява се придвижване на неидентифицирани, съгласно разпоредбите на ЗВД, едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и свине в населените места на община Перник.
(2). Забранява се движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и републиканската пътна мрежа без свидетелство за собственост и здравен ветеринарномедицински паспорт.
Чл.9.(1). Забранява се отглеждането на селскостопански животни и пчелни семейства в жилищни сгради в режим на етажна собственост.
(2). Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти, за които е констатирано по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, че са незаконни строежи или не се използват по предназначение.
Чл.10. Забранява се отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи.
Чл.11. Кметовете и кметските наместници на населените места в община Перник определят със заповед местата за събиране на животни за паша и улиците, по които те се отвеждат.
Чл.12. Кметовете и кметските наместници на населените места в община Перник определят земеделските земи от общинския поземлен фонд за паша на селскостопански животни.
Чл.13. Пашата в горите и земите в общинския горски фонд се разрешава въз основа на годишен план, съгласуван с Държавно лесничейство /ДЛ/ , утвърден от Регионално управление по горите. /РУГ/ и след решение на Общинския съвет.
Чл.14. Забранява се на физическите и юридически лица, които отглеждат селскостопански животни да замърсяват земната повърхност и почвата в населените места с оборски тор, торова течност и животински екскременти.
Чл.15.(1). Собствениците на селскостопански животни осигуряват място за временно депониране на оборския тор в собственото си или съсобствено дворно място, по начин, по който не допускат превишаване на пределно допустимата концентрация на вредни вещества в атмосферния въздух в съседен жилищен имот, съгласно разпоредбите и нормите на действащото зоконодателство. Допуска се оборския тор да се депонира за наторяване и на собствена земеделска земя, като се препоръчва общото количество годишно да бъде максимум 170 кг азот на хектар земя.
(2). Лицата по ал.1 осигуряват ежеседмично изхвърляне на оборския тор на определените места извън населеното място.
Чл.16. Кметове и кметски наместници на населените места определят места за организирано депониране на оборския тор, след съгласуване с РИООСВ и РВМС.
Чл. 17. При нарушение на някоя от горните разпоредби се налага глоба в размер от 50 до 150 лв. При повторно нарушение глобата се удвоява.

РАЗДЕЛ ІІІ
ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
Отглеждане на животни – домашни любимци

Чл. 18. Принципи на отглеждане на животни домашни любимци:
(1). Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е отговорен за неговото здравословно състояние.
(2). Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида , породата и анатомичните му особености , както и :
1. Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите физиологични нужди.
2. Да му осигурява необходимото пространство и движение.
3. Да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си.
4. Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.
5. Да осигури на домашния любимец защитата му от болка, страдание и умишлено причиняване на вреда.
(3). Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:
1. Условията, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени;
2. Въпреки създадените условия по ал. 2, животното не може да се приспособи към тях.
(4). При постъпване на писмен сигнал за наличие на случаи, посочени в ал. 3, т. 1 или 2, длъжностно лице от отдел “Екология” към общинската администрация със съдействието на представител на Организациите за защита на животните извършват съвместна проверка, която задължително завършва с изготвянето на писмени предписания до собственика за преодоляване на пропуските при отглеждането на домашния любимец и срок за тяхното изпълнение .
(5). При отказ на собственика на жилището да осигури достъп за извършване на проверка за установяване на изнесеното в писмения сигнал, длъжностните лица съставят протокол и посоченото в сигнала се счита за вярно. За неосигуряването на достъп се налага глоба.
(6). Когато собственикът не изпълни предписанията по ал. 4, домашният любимец се включва в осиновителни програми, провеждани от Организациите за защита на животните за осигуряването му с нов дом.
(7). Собствениците на кучета и котки, и други домашни любимци носят гражданска, имуществена и административно-наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях животни.
Чл. 19. (1). Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява:
1. С договор за покупко-продажба от търговски обект, лицензиран, респективно нелицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица.
2. С договор за дарение от лицензиран развъждач, респективно нелицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица.
3. С набора митнически документи при внос от чужбина.
4. Посредством регистрационните документи при придобиване на безстопанствено животно от улицата.
(2). Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 год. без писмено съгласие на родителите или настойниците им.
(3).Регистрация на животни домашни любимци:
1. Собствениците на домашни кучета ги регистрират при ветиринарен лекар по реда на ЗЗЖ.
2. При регистрация на кучета, които имат ветеринарномедицински паспорт със снимка на животното и отбелязани медицински мероприятия от ветеринарен лекар, номерът на получения идентификационен медальон се вписва в паспорта от длъжностното лице.
3. Срокът за регистрация е 7 дни и започва да тече от момента, когато кучето навърши шестмесечна възраст, или от датата на придобиването, ако се придобива куче над 6 месеца.
4. В отделите по екология към общинската администрация се създават регистри на домашни кучета. В тях се отбелязват пълните три имена, ЕГН и адрес на собственика, отговорен за стопанисването на кучето, вид и порода на животното домашен любимец, както и неговите индивидуални идентификационни данни, адрес на който животното се отглежда.
5. Информацията в регистъра на районите се попълва въз основа на подадените в РВМС и лицензираните ветеринарни лекари данни за регистрираните при тях кучета по служебен път и се актуализира на всяко тримесечие.
6. Всяко куче трябва да има документ за ветеринарно-медицинска регистрация с отразени годишни ваксинации.
7 Собствениците на кучета, котки и други домашни любимци се задължават да полагат грижи за същите, като не допускат с тяхното присъствие вдигане на шум и замърсяване на жилищните сгради.
За неизпълнение на някоя от горните разпоредби се налага глоба от 50 до 500 лева.
Чл. 20. Правила за отглеждане и развъждане на животни домашни любимци.
(1). Всеки собственик е длъжен:
1. да осигури поведение на домашния любимец, безопасно за живота и здравето на гражданите;
2. да отглежда домашния любимец при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;
3. да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго;
4. да полага грижи за домашният любимец ; да не го изоставят; да опазват здравето му; да го предпазва от болка и страдание; да го отглежда съобразно физиологичните им нужди санитарно-хигиенните изисквания.
Чл. 21.(1). При извеждане на кучетата собственикът е длъжен да осигури пълна безопасност за живота, психическото и физическото здраве на гражданите.
При нарушение на горните разпоредби се налага глоба в от 50 до 150 лв.
(2). Собственикът на куче, ухапало човек, е длъжен да осигури наблюдението му в рамките на 14 дни (инкубационния период на болестта “бяс”), а по време на разходка да го води задължително с намордник.
Чл.22. Забранява се отглеждането на животни домашни любимци:
1. На открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.
2. В общите части на сградите в режим на етажна собственост.
3. При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга в цялата си дължина.
Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство задължително са:
– за кучета с височина до 50 см – 6 кв. м;
– за кучета с височина над 50 см – 9 кв. м.
И в двата случая късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-малка от две дължини на кучето или два метра.
За всяко друго допълнително куче, държано в същото оградено пространство, се осигурява допълнително подова повърхност, съгласно горните изисквания.
Височината на ограждането се оразмерява така, че изправеното куче да не достига горното ограничение с предните лапи или да не е по-малка от:
– за кучета с височина до 50 см – 1,6 м;
– за кучета с височина над 50 см – 2,0 м.
Чл. 23. Собствениците на животни домашни любимци, които ги използват за размножаване, са длъжни:
1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката;
2. Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животното.
3. При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.
4. Да осигури на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите.
5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение.
6. Да предаде в приют за животни новоотгледани животни домашни любимци, на които не са осигурени дом и собственик.
Чл. 24. (1). При присъствие на животно домашен любимец на обществено място собственикът е длъжен:
1. Да не оставя животното домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.
2. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно домашен любимец с други животни и хора.
3. Да не използва животното домашен любимец за комерсиални цели – просия, фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др.
4. Да носи със себе си регистрационните документи – ветеринарномедицински паспорт 5. Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец.
(2). Забранено е разхождането на животни:
1. На територията на детски градини и училища.
2. На територията на здравни заведения.
3. На територията на детски площадки.
4. На територията на градските паркове и градини за времето от 9,00 до 18,00 часа. Тази забрана не се отнася за местата, специално определени за целта със заповед от кмета на общината и означени със специални отличителни знаци, съгласно Приложение № 2.
5. Забранено е отглеждането на куче, котка или друг домашен любимец, който с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора или представлява опасност за тях.
(3). Собственикът на куче е длъжен:
1. Да води кучето винаги и навсякъде само на повод и с намордник, ако е агресивно.
2. Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на неизбежна самоотбрана.
3. Забранява се транспортирането на кучета с превозните средства на обществения транспорт, с изключение на служебните кучета на МВР и кучета водачи за слепи хора.
(4). На лица под 14 год. не се разрешава да водят кучета от едри породи на обществени места.
(5). Кметът на Общината със заповед определя разрешените места за допускане на кучета, при спазване разпоредбите на тази наредба, както и местата за свободно пускане на кучетата.
Чл. 25. (1). Правила за функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на животни домашни любимци:
1. Хотелите за животни домашни любимци, училищата за дресура и частните приюти за животни домашни любимци се регистрират в РВМС, съгласно чл. 137 от ЗВД.
2. Настаняването на животни домашни любимци в обектите по ал. 1 става при условия, непротиворечащи на ЗВД и ЗЗЖ .
3. Забранено е функционирането на обекти по ал. 1 в жилищата на граждани в режим на етажна собственост.

РАЗДЕЛ ІV
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

Чл. 26. (1). Безстопанствените животни /родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място/ подлежат на обработка по реда, определен в Общинската програма, приета от Общинския съвет съгласно чл.40, ал.1 от ЗЗЖ.
(2). Настаненото в изолатора животно-компаньон може да бъде получено от собственика му срещу представяне на ветеринарномедицински паспорт или след доказване на собствеността по друг начин и след заплащане на разходите по престоя и залавянето му в приюта.
(3). Забранява се евтаназия на животни в приютите за животни на територията на Община Перник.
(4). Горната забрана не се отнася при наличие на основанията, посочени в ЗЗЖ .
Чл. 27. Евтаназията по горната алинея се извършва от ветеринарен лекар и се допуска при следните случаи:
1. Безнадеждно болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание.
2. Необходимост от предотвратяване и ликвидиране на остро заразно заболяване при животните или на заболяване, представляващо опасност за живота и здравето на хората /зоонози/.
3. Животни, чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хората и животните.
4. Стари, болни или злонравни животни-компаньони при писмено изразено желание от собственика.
Чл. 28. Евтаназираните животни се третират съгласно чл. 272 от ЗВД..
Чл. 29. (1). Залавянето на безстопанствените кучета се извършва от специално обучени за целта служители по следните начини:
1. Улавяне на кучета без използването на упойващи вещества.
2. Улавяне на кучета чрез изстрелване на упойващи вещества. Използват се само упойващи вещества, разрешени на територията на Република България и съгласно ЗЗЖ и ЗВД.
(2). По време на акцията за залавяне на кучета с или без упойващи вещества е задължително присъствието на ветеринарен лекар.
(3). Изстрелването на спринцовките с упойващите вещества се извършва при осигурена безопасност на намиращите се в района хора и други животни.
(4). Улавяне на кучетата от самите граждани, които се грижат за тях.
Чл.30. Транспортирането на заловените кучета до приюта се извършва със специализиран автомобил, разполагащ с индивидуални клетки и вентилатор.
Чл.31. За всяка проведена акция за залавяне на безстопанствени кучета да се съставя констативен протокол, в който се отбелязват датата, мястото, броя на заловените кучета, техния цвят, пол, особени белези, приблизителни килограми, и подписан поне от два служители присъстващи на акцията и от представител на дружество за защита на животните /природата/.
Чл.32. Забранява се безконтролното ловене на кучета и котки, както и измъчването им по какъвто и да е начин.
На нарушителите на горните текстове се налага глоба от 150 до 500 лева.
Чл. 33.(1). Дружествата за защита на животните са длъжни да водят подробен регистър на кастрираните, обезпаразитени и ваксинирани от тях кучета.
(2). В регистъра задължително се вписват цвета на кучето, пол, особени белези, приблизителни килограми.
(3). Ваксинираните, обезпаразитени и кастрирани кучета да бъдат обозначени с каишка, регистрационен номер, частично купиране на ушите и татуировачен номер.
(4). На кастрираните и ваксинирани кучета да се оформят здравни-регистрационни документи
Чл. 34.(1). Забранено е залавянето на безстопанствени кучета, които са маркирани /имат нашийници, регистрационен номер, татуировка на ушите или частично купирани уши/ и изрядни здравни документи.
(2). Забранено е извършването на действия, които могат да възпрепятстват мероприятията по надзора върху кучетата.
(3). При нарушение се налага глоба в размер на 100 лева.
Чл. 35. Лицата по чл.29 се определят със заповед на кмета на Общината

РАЗДЕЛ V
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. (1). Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на Общината или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация, кметовете на населени места, упълномощените от тях длъжностни лица ,представители на общинския съвет, и Консултативния съвет към Общинския съвет.
(2). Организациите за защита на животните съдействат на органите по ал. 1 при осъществяване на контролните им правомощия.
Чл. 37. Контролните органи по чл. 36 извършват проверка само на писмени сигнали за нарушения по смисъла на настоящата Наредба. Проверките се извършват съгласно чл. 7 на Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (ДВ, бр. 52/1980 г., изм., бр. 68/1988 г. и бр. 55/2000 г.).
Чл. 38. (1). За констатирани нарушения по настоящата Наредба, за които не са предвидени специални санкции на нарушителите се налагат глоби от 50 лв. до 100лв., а при повторни нарушения глобата се удвоява .
(2). Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.
Чл. 39. При установяване на нерегистрирано животно, съгласно тази наредба , на собственика се налага глоба в размер на 100 лева, като му се издава и писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок.След изтичането на този срок се извършва задължителен последващ контрол по изпълнението на предписанието и при неизпълнение се налага глоба в двоен размер, а животното се отнема и се настанява в общински приют .
Чл. 40. При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от служител от общинската администрация и представител на Организациите за защита на животните. При доказани данни за агресивно поведение на куче на обществено място на собственика се налага глоба в размер на 500 лева.
Чл. 41. При подадени писмени сигнали за агресивно куче на неизвестен адрес на отглеждане общинската администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса на собственика към РВМС и съответното Районно управление на полицията. При установяване на адреса се процедира по реда на чл. 42.
Чл. 42. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления са извършва по реда на ЗАНН.
Чл. 43. Контролът по изпълнение изискванията на тази Наредба се организира от Кмета на Общината или определено от него с писмена заповед длъжностно лице.
Чл.44.(1). Актовете за установяване на нарушенията на разпоредбите на тази наредба се съставят от длъжностни лица, определени с писмена заповед от Кмета на Общината.
(2). Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощен негов заместник.
(3). Редовно съставените актове имат доказателствена сила до доказване на противното.

РАЗДЕЛ VІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата наредба се издава на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси, Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на животните .
2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Перник и кметовете на населените места.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
– „идентификация на животно“ е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни и регистрационни данни;
– „животно домашен любимец“ е всяко животно, отглеждано или предназначено да бъде отглеждано от човека в неговия дом за удоволствие или като компаньон;
– „отглеждане и развъждане с търговска цел“ е отглеждане и развъждане със стопанска цел;
– „търговия с животни домашни любимци“ са всички сделки, извършвани редовно със стопанска цел, включващи прехвърляне на правото на собственост върху тези животни;
– „приют за животни домашни любимци“ е обект с нетърговска цел, където могат да бъдат държани голям брой животни. Когато това не противоречи на нормативните документи, в обекта могат да бъдат настанявани и скитащи животни;
– „хотел за животни домашни любимци“ е обект с търговска цел за временно настаняване на животни , регистриран по съответния ред;
– „училище за животни домашни любимци“ е обект с търговска цел за временен престой на животни с цел дресура;
– „скитащо животно“ е всяко животно домашен любимец, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под контрола или под прекия надзор на собственик или гледач.
– „агресивно куче“ е:
а) куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността, респективно кучета, при които се предполага завишено в противоестествена степен желание за нападение, готовност за борба и злоба;
б) куче, доказало се като хапещо;
в) куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански животни (това не се отнася за ловни кучета, които преследват дивеч по време на официален ловен излет);
г) куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин;
д) куче, хапало нееднократно без провокация и необходимост от защита при нападение;
е) куче, хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове на подчинение (типични за вида);
– кучето „не е агресивно“, ако е хапало при самозащита или защита на стопанина (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента);
– „селскостопански животни“ са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди).
§ 2. Тази наредба е приета с Решение № 168/03.07.2008г. на ОбС – Перник и влиза в сила от деня на обнародването в поне един местен вестник и отменя Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Перник / приета с решение № 84/17.06.2004г. на ОбС – Перник/ и Наредбата за отглеждане на животни в община Перник /Приета с решение № 70/25.07.1996г. на ОбС – Перник/
§ 3. В срок от един месец, считано от влизането в сила на тази Наредба, Организациите за защита на животните представят списък на кметовете и кметските наместници , с данните на лицата за контакти с тях, относно съдействието на Организациите за защита на животните за ефективното изпълнение на настоящата Наредба.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Към чл.5

В град Перник се обособява градска зона със следните граници:
– Север – Клепало, Байкушева махала, Проучване, Стара чешма, Рудничар
– Юг – Подгаров район, Селото, Ралица, Могиличе, Хр. Ботев, Марина бара
– Изток – Хумни дол, Димова махала
– Запад – Драгановец, Варош и Табана, Кристал

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

1. Перник – център , кв. “Драгановец” – “Западен парк”
2. Кв. “Димова махала”,кв “Хумни дол”, кв. “Рудничар” – над техникум “Ю. Гагарин”
3. Кв. “Мошино” – парк “Урса”
4.Кв. “Тева” – около помпената станция
5. Кв. “Изток” – “Ладовица”
6. Кв. “Проучване” , “Клепало” І и ІІ – под “Максим табан”
7. Кв. “Могиличе” , кв. “Ралица” – под ски пистата

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s